• Kezdőlap
  • Önkormányzat
  • Helyi rendeletek
  • 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi szabályairól

2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi szabályairól

Hatályos:2014-02-27 -tól
Mártély Község Önkrményzat Képviselő Testületének 1/2013. (II.06.) Önkormányzati Rendelete
2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi szabályairól

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában  és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


 

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. §

A Képviselőtestület a költségvetési címrendelt a következők szerint határozza meg a 2013. évre:

 

Cím                                                               Alcím
Száma    n e v e                                             száma   n e  v e

___________________________________________________________________________

 

1. Mártély Község Önkormányzat                1. Mártély Község Önkormányzat

                                                                       2. Gondozási Központ

                                                                       3. Mártélyi ÁMK


3. §[1]

 

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 546 380 E Ft-ban, azaz Ötszáznegyvenhatmillió-háromszáznyolcvanezer forintban,

kiadási főösszegét 546 380 E Ft-ban, azaz Ötszáznegyvenhatmillió-háromszáznyolcvanezer forintban állapítja meg.

forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési előirányzat fejlesztési pályázatait hitel felvételével finanszírozza az alábbiak szerint:

                        1. Külső finanszírozású kiadás:                                 59 594  E Ft

                                   Felhalmozási hiteltörlesztés:                          59 594 E Ft

(3) 2013. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé a Mártély Község faluház átépítése, mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) - építési beruházás projekt megvalósításához 59 594 E Ft összegben.

(4) Mártély Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének felújítási célú kiadásai az 56/2013. (IV. 24.) Kt.határozat szerint megemelésre kerül 1.181 E forinttal. Az előirányzat fedezetét a dologi kiadásokból, a felújítási kiadásokra történőátcsoportosítás képezi.

(5) Az önkormányzat Képviselő-testülete 70/2013. (V.06) Kt.határozata alapján, a felhalmozási kiadások megemelésre kerülnek 140 E Ft. összegben. Fedezetét a dologi kiadásokból csoportosítjuk át.

(6) Mártély Község Önkormányzatának 2012. évi összesített működési célú pénzmaradványának igénybevétele 38 785 E forint (ebből 20 e ft a Gondozási Központ, 255 e Ft az ÁMK pénzmaradványa), amelyből 29 799 E forint kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány (ebből a Gondozási Központé 20 eFt, az ÁMK pedig 108 eFt), a szabad működési célú pénzmaradvány 8 986 E forint használható fel (ebből 147 e ft az ÁMK szabad pénzmaradványa).

(7) Mártély Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének egyéb működési célú dologi kiadásait (külföldi kiküldetés) 500 E Forinttal kell megemelni.

(8) Az önkormányzat az átadott pénzeszközökből csoportosít át -500 E Forintot az egyéb dologi kiadások fedezetére.


4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 (2) A Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, továbbá a Gondozási Központ létszámkeretét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
 
(3) A Mártélyi Általános Művelődési Központ óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve,  e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető normatív és kötött felhasználású állami támogatások kimutatását a rendelet  4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A pályázati programok bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú támogatás megelőlegező rövid lejáratú hitelt, valamint a keretszerződésben rögzített jelzálog típusú hitel  bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A felhalmozási célú hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.


5. §

Az önkormányzat 2013. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni.


6. §

Az önkormányzat 2013. évben az egészségügy finanszírozására az Egészségbiztosítási Alaptól 2 300 E Ft működési célú pénzeszközt vesz át.


7. §

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ideértve  a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100.000 forint értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek.

(3) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.


8. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető.

(3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester hajthat végre átcsoportosítást abban az esetben, ha a kiemelt előirányzat összege nem változik. Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra kizárólag a Képviselőtestület jogosult.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert.

9. §

 

(1) Az előző évi, a Képviselőtestület által jóváhagyott, pénzmaradvány különbözet összegével az intézmény költségvetését a Képviselőtestület módosítja.

(2) A polgármester intézkedik 3.000.000 forint feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet.

10. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása során az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak.

(2) Az intézmények kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén tájékoztatni kell a polgármestert.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2013. évben a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeit csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert.

(3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. A polgármester jogosult 500.000 forintot meg nem haladó, rövid lejáratú hitel felvételére a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett. A polgármester jogosult az e bekezdésben biztosított jogkörében a hitelszerződés aláírására.


12. §

(1) Az önkormányzatnál fellépő esetleges átmeneti finanszírozási, likviditási nehézség megoldására irányuló rövid lejáratú hitel felvétele ügyében - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület jogosult dönteni, összeghatárra tekintet nélkül.

(2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult.

A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.


               Balogh Jánosné                                                                Dr. Korsós Ágnes
                 polgármester                                                                   címzetes főjegyző

 

 Záradék:

A költségvetési rendelet kihirdetése 2013. 07. 03. napján megtörtént.

 Egységes szerkezetbe foglalva 2013. július 04.                                           

 

Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

 


[1] A rendelet szövegét a 3/2014 (II.26) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2014.02.27.-től

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 539.72 KB
2. számú melléklet 65.52 KB
3. számú melléklet 113.71 KB
4. számú melléklet 38.08 KB
5. számú melléklet 27.95 KB
6. számú melléklet 18.75 KB
7. számú melléklet 16.14 KB
  • Találatok: 125

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
  • +36 62 528-062
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
  • +36 62 228-038
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Széll Ádám r. őrmester

Telefonszám
+36/20-209-5336

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-12
Kedd: 13-16
Szerda: 8-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Kedd: 13-16
Szerda: 9-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12


A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.