• Kezdőlap
 • Önkormányzat
 • Helyi rendeletek
 • Közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos:2020-07-24 -tól
Mártély Község Önkormányzatának 13/2013. (IV.24.) Ök. rendelete
A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Mártély Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet

 

1. Általános rendelkezések

1. §

Jelen rendelet Mártély Község Képviselő-testülete által a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokat, illetve e magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható szankciókat szabályozza.


2. §

 

A rendelet hatálya kiterjed a Mártély Község közigazgatási területén az e rendelet II. Fejezetében meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


2. Eljárási szabályok

3. §

(1) Az e rendeletben szabályozott magatartások elkövetőivel szemben lefolytatott közigazgatási eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetőivel szemben a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból indul, a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján, ide értve a bármely személy vagy szervezet jelzése alapján történő, a polgármesteri hivatal ügyintézője általi észlelést is.

(3)[1] Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4. § [2]

(1) A helyi szabályszegés miatt kiszabható szankció
a) figyelmeztetés,
b) helyszíni bírság,
c) közigazgatási bírság.

(2) Bírság kiszabása helyett figyelmeztetés akkor alkalmazható a helyi szabályszegővel szemben, ha a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(3) Helyi szabályszegés miatt természetes személy esetén legfeljebb ötvenezer forint, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legfeljebb ötszázezer forint helyszíni bírság szabható ki.

(4) Helyi szabályszegés miatt természetes személy esetén legfeljebb kétszázezer forint, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legfeljebb kétmillió forint közigazgatási bírság szabható ki.

(5) A kiszabott helyszíni bírságot és közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

(6) A kötelezett az (5) bekezdés szerinti határidőn belül részletfizetés iránti kérelmet terjeszthet elő, amely kérelem illetékmentes.

(7) A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, a közigazgatási vagy a helyszíni bírság kiszabása, a bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személyt nem mentesíti az elkövetett jogsértés miatt határozatban előírt kötelezettsége teljesítése alól.

(8) Amennyiben a helyi szabályszegő az e rendeletben szereplő, az e rendelet által büntetni rendelt tevékenységgel vagy mulasztással megvalósított jogsértő magatartást nem szünteti meg, a szükséges intézkedéseket a helyi szabályszegő terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a helyi szabályszegőt a bírság megfizetése alól.

 

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. Fejezet

 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

5. §

Állattartással összefüggő, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

 1. ) állattartóként nem gondoskodik arról, hogy a trágyalé a szomszéd telkére, vagy a közterületre ne folyhasson át, valamint a saját telkét ne szennyezze, és a talajt, talajvizet ne fertőzze, illetve a trágya és trágyalé a közcsatornába jutását nem akadályozza meg.
 2. ) ingatlantulajdonosként (használóként) nem gondoskodik a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett, zárt tárolásáról, a trágya, trágyalé kiürítéséről, valamint a megfelelő helyre történő elszállításáról (mezőgazdasági célú felhasználás, stb.) lakott területtől legalább 300 méterre.
 3. ) haszonállatot alom nélküli, hígtrágyás technológiával tart,
 4. ) állatot beenged, illetve bevisz - a vakvezető kutya, illetve más segítő kutya kivételével -

da) oktatási és egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, sportpályára, játszótérre,
db) ügyfélforgalmat lebonyolító intézmények épületeibe,
dc) vendégforgalmat bonyolító nyilvános helyre, az üzemeltető hozzájárulása nélkül,
dd) élelmiszert árusító üzletbe, piac területére, gyógyszertárba.
e)[3]haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet vagy kóborolni hagy,
f)[4] az eb tartója nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű tartásáról, szökésének megakadályozásáról

6. §[5]

 

Köztisztasággal összefüggő, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan vonatkozásában:

 

a) nem gondoskodik az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, lomtalanításáról, rágcsálóktól és kártevőktől való mentesítéséről;
b) nem gondoskodik az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról, műveléséről, gondozásáról, a növényzet ápolásáról, továbbá a beépítetlen telek tulajdonosa a rendszeres gyommentesítésről, különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre;
c) nem gondoskodik az ingatlan előtti járda – ennek hiányában az ingatlan előtti útfelület 1 méter széles sávjának – tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről, a felburjánzó gyomnövények kiirtásáról;
d) nem gondoskodik a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, illetve az épület 10 méteres körzetének gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, - különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre -, a fű vágásáról, melynek magassága nem haladhatja meg a termőföld síkjától számított 15 centimétert;
e) nem gondoskodik az ingatlana előtti közterületen lévő fa, bokor, egyéb növényzet megfelelő nyeséséről, annak érdekében, hogy az ágak, hajtások a biztonságos közlekedést ne akadályozzák; (útkereszteződésben a sövény magassága nem haladhatja meg a termőföld síkjától számított 70 centimétert, ágak és hajtások a termőföld síkjától 2 méter magasságig lóghatnak be)
f) nem gondoskodik az ingatlan előtti árok, folyóka, csatornanyílás, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról, az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt engedély nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti;
g) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le, havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja;
h) az ingatlanról kikerülő olyan hulladékot, amely házi szemétnek nem tekinthető, valamint az ingatlanról összesepert havat, jeget saját költségén nem a szemétlerakó helyre szállítja vagy szállíttatja
i) nem a szolgáltató által biztosított szabványedénybe gyűjti a hulladékot, az összegyűjtött hulladékot tartalmazó szabványos edényeket a szemét elszállítása napján nem teszi az ingatlan előtt a közterületre kirakni oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne tegyen
j) tulajdonosként, gazdálkodó szervezetként szilárd hulladék elszállítására a szolgáltatóval a nem köt közszolgáltatási szerződést

 

7. §

 

A közterületek elnevezésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

a.) az utcanév-tábla elhelyezését megakadályozza,
b.) a házszám-tábla vagy jel elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének a polgármester előzetes felhívása ellenére nem tesz eleget.

8. §[6]

 

A közterületek használatával összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

a) Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 2/2017. (II.8.) 2. § (2) bekezdésében foglalt közterület-használat esetén az engedélyt nem szerzi be, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja,
b) a közterületet Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 2/2017. (II.8.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott célra használja,
c) a közterület-használati engedély visszavonása vagy megszüntetése esetén a közterületet az eredeti állapotnak megfelelően nem állítja vissza, a felépítményt nem bontja el,
d) közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy az élő növény részeit engedély nélkül begyűjti

 

9. §

 

A levegő minőségének védelmével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

 1. ) az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben a tüzelőberendezésre nem engedélyezett tüzelőanyagot éget el,
 2. ) a fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot olajos fűrészport stb. éget,
 3. ) hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.) nyílt téren, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben éget el,
 4. ) az avart és kerti hulladékot szeptember 1. - április 30. közötti időszakon kívül égeti el és az égetést 09 – 18 óra közötti időszakon kívül vagy nem szélcsendes időben végzi el,
 5. ) avart és kerti hulladékot olyan helyen és területen éget el, ahol az égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget veszélyezteti, vagyoni vagy környezeti kárt okoz,
 6. ) a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról nem gondoskodik, a tűz helyszínén nem tart olyan eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható, az égetés befejezésével a tüzet nem oltja el és a parázslást nem szünteti meg,
 7. ) olyan kerti hulladékot éget el, mely kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) tartalmaz, a tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum stb.) vagy egyéb vegyszert használ,
 8. ) égő gyufát és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tesz, illetve ott eldob, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

 

10. §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

 1. ) közkútról ivóvizet nem háztartási célra vételez,
 2. ) tűzcsapról – tűzeset kivételével – engedély nélkül vizet vételez,
 3. ) közkútról háztartási célra 20 l/fő/nap mennyiséget meghaladóan vizet vételez.

 

11. §

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Mártély község jelképeit vagy nevét jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel.

11/A. §[7]

A környezet és természetvédelem helyi szabályainak megsértése

(1)   Aki Mártély Község közigazgatási területéhez tartozó, a mártélyi holtághoz kapcsolódó területrészeken
a) rossz állapotban lévő vízi járművet használ, illetve tárol
b) a holtágon tartott csónakokat nem az erre kijelölt helyeken köti ki

és e magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy más, közigazgatási bírsággal szankcionálható eljárás alapjául szolgáló cselekménynek, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást, valósit meg.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III. Fejezet

 

4. Ételmező rendelkezések

12. §

E rendelet alkalmazása során:

a) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is;
b) nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

 

5. Hatálybalépés

13. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

    

 • Találatok: 119

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
 • +36 62 528-062
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
 • +36 62 228-038
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Széll Ádám r. őrmester

Telefonszám
+36/20-209-5336

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-12
Kedd: 13-16
Szerda: 8-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Kedd: 13-16
Szerda: 9-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12


A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.