• Kezdőlap
  • Önkormányzat
  • Helyi rendeletek
  • Közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásr

Közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásr

Hatályos:2018-01-02 -tól
Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 29/2013. (XI.27.) Önkormányzati Rendelete
A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról.

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Közterületek tisztántartása
1. §

(1) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, gyalogjárót takarítani, csúszás-mentesíteni reggel olyan időpontban kell, hogy a munkába menők biztonságos közlekedését biztosítsa.
(2) A síkossá vált járdát, gyalogjárót szükségeshez képest naponta többször is fel kell hinteni.
(3) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a takarítás, csúszás-mentesítési kötelezettség a tulajdonosok közötti fele-fele arányban oszlik meg.
(4) Rendkívüli esetben (pl: elemi csapás) a polgármester az ingatlan tulajdonosát az ingatlan előtti út – és közterületre került anyagok, szemét vagy hó eltakarítására is kötelezheti.
(5) Gondozatlan járdaterület tisztántartását, hótól, jégtől való megtakarítását a polgármester a tulajdonos költségére elrendelheti.
(6) A tulajdonos az ingatlanhoz tartozó járdaszakasz melletti folyókának és csatornanyílásnak hótól, jégtől és egyéb lefolyást akadályozó anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni.
(7) Az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró alatti áteresz, valamint mederelemmel burkolt csatornák és közterületek út széléig való tisztítása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.
(8) A nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezető árok kapubehajtóinál az átereszek megépítésének teljes költségét a mindenkori ingatlantulajdonos viseli.


2. §

(1) A tulajdonos az ingatlanhoz tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről, továbbá a beépítetlen telek tulajdonosa annak rendszeres gyommentesítéséről köteles gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester azt a tulajdonos költségére elrendelheti.


3. §

(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos.
(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról, továbbá az ingatlana előtt lévő járda melletti területről a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.


4. §

(1) Az ingatlan belső részéből kikerülő olyan hulladékot, amely házi szemétnek nem tekinthető, valamint az ingatlanról összesepert havat, jeget a tulajdonos saját költségén köteles a szemétlerakó helyre szállítani vagy szállíttatni.
(2) Anyagszállításnál ügyelni kell arra, hogy annak során a közterületet ne szennyeződjék, és a szállítmányból ne hulljon ki semmi por, bűz és csepegés ne keletkezzen. A szállító eszközökből könnyen kihulló anyag (homok, kavics, stb.) csak olyan járművel szállítható, amely megfelelő magasságú és a lehullást megakadályozó oldaldeszkával, ponyvával el van látva.


5. §

Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környezetét 5 m-es körzetben folyamatosan tisztán tartani, valamint az árusításból keletkező hulladékot, göngyöleget összegyűjteni és annak elszállításáról saját költségén gondoskodni.


6. §

(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell végezni, az anyagot, valamint a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy a környezetet ne szennyezze. A munka elvégzése után az engedélyes a burkolatról a szennyeződést nyomban eltávolítani köteles.
(2) Baromfit a község területén – köztisztasági okokból – közterületre kiengedni tilos.
(3) Közterületen állatot legeltetni még felügyelet mellett sem lehet.


2. Települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás

7. §[1]

(1) Mártély Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)[2][3]A helyi közszolgáltatást az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.; adószáma: 24290054-2-03) biztosítja. A szolgáltató a közszolgáltatást a község belterületén az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) valamint a gazdálkodó szervezetek tekintetében rendszeresen köteles ellátni.

(3)[4] A tulajdonos az ingatlanon keletkező, gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkező települési szilárd hulladék kezeléséről e rendelet szerinti közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(4) A közszolgáltatás keretében Szolgáltató gondoskodik az ingatlanok területén és a közterületeken keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, átvételéről, az általa rendszeresített gyűjtőedényzet, gyűjtőzsák, illetve szelektív gyűjtőkonténerek és szelektív elhelyezéséről, tárolásáról, előkezeléséről, kezeléséről (ártalmatlanításáról és hasznosításáról)

8.§[5]

E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. települési hulladék: a háztartási és háztartáshoz tartozó szilárd hulladék

2. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

3. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, továbbá természetes személy törvényes képviselője, akinek/aminek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa, használója, az ingatlannak.

4. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja

5. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása

6. szolgáltató: a Mártély Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő.

7. lomhulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja

8. zöldhulladék: falomb, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradványok.

 

3. A szolgáltatás ellátásának rendje, módja, a szolgáltató és az igénybevevő ezzel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

9. §[6]

(1) A szolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és a tulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás (szerződés), valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.
(2)[7] Mártély Község területén hulladékot elhelyezni tilos. A szolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot a felgyői hulladéklerakó telepre szállítani.

(3)[8] Az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató által biztosított szabványedénybe köteles összegyűjteni a hulladékot. Az összegyűjtött hulladékot tartalmazó szabványos edényeket a szemét elszállítása napján kötelesek az ingatlan előtt a közterületre kirakni oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.A lomtalanítás alá tartozó hulladék időpontjára a Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat készít és arról az ingatlanhasználókat hirdetés útján értesíti.
(4) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, csukott fedelű gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó hulladékmennyiséget pedig csak a szolgáltatótól vásárolt szabványzsákban lehet kihelyezni. A zöldhulladékot a szabványedényzet mellett kötegelt vagy zsákolt formában rendezetten lehet kihelyezni.
(5) A hulladéktároló edények használója köteles a tároló edények folyamatos tisztántartásáról, fertőtlenítéséről szükség szerint gondoskodni.
(6) A hulladéktároló edényekben nem helyezhető el olyan tárgy, amely a hulladék szállítását végző dolgozók testi épségét veszélyezteti, valamint a szállító jármű műszaki berendezését megrongálja.
(7) Az ürítés alkalmával beszennyeződött közterületet a szolgáltató köteles azonnal feltakarítani.
(8) A hulladéktároló edényeket ürítés előtt és után is fedett állapotban kell tartani.
(9) A szolgáltatást pormentesen, a szabványos hulladékgyűjtő edényhez tartozó célgép igénybevételével szabad végezni.
(10) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – a tulajdonos engedélye nélkül – hulladék elhelyezni tilos.
(11) Amennyiben a szolgáltató a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon neki felróható okból a szállítást nem tudja elvégezni, úgy a következő munkanapon köteles pótolni.
(12) A tulajdonos, a gazdálkodó szervezet köteles a szolgáltatóval a szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötni. A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését (ingatlantulajdonos esetén név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve),
b) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását,
c) a szállítás helyét és gyakoriságát, valamint a gyűjtőedényzet mennyiségét és űrtartalmát,
d) a gyűjtőedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket,
e) a szolgáltatási díj megállapításának alapját, az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,
f) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit.
(13) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól. Az az ingatlantulajdonos, aki nem köt szerződést, alapdíjként 120 literes edényzet ürítési díját köteles megfizetni.

 

4. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség
10. §

(1) Az ingatlantulajdonokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait és –amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követő 15 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdasági társaság a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
(5) A személyes adatok kezelése az érintett fél hozzájárulása esetén, vagy közérdeken alapuló célból rendelhető el.
(6) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

 

6. Közszolgáltatási szerződés
11.§

(1) Mártély Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmai elemeire, illetve a szerződés felmondására a Ht. szabályai az irányadók.

 

7. Közszolgáltatási díj

12. §[9]

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított – egységnyi díját a Ht. 47/A. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg a törvényben foglalt elvek szerint.

(2)[10] Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.

(3)[11] A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.  A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében. A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. Ezen korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A Szolgáltató a hulladékszállítási díjat negyedévente, a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig, 15 napos fizetési határidővel, számlázza az ingatlantulajdonosnak.

(4) A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős.

(5)[12] A hulladékszállítás díja magában foglalja a kommunális edényzet heti egyszeri alkalommal történő ürítését, valamint a házhoz menő fél évenkénti lomtalanítás, a heti gyakoriságú zöld hulladék gyűjtését, továbbá a havi gyakoriságú szelektív hulladékgyűjtés díját. A lomtalanítás igénybe vételének feltétele, hogy az Ingatlanhasználó a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja.

(7)[13]

(8)[14]

(9) Az ingatlan tulajdonosa a díjfizetés alapjául szolgáló adatokat köteles a közszolgáltató részére megadni, hitelt érdemlő módon igazolni, a bekövetkezett változásokat 8 napon belül írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget tenni.

(10) Tulajdonosváltozás esetén a szolgáltatónak történő bejelentés napjáig a közszolgáltatás díját a régi tulajdonos viseli.

(11)[15] Nincs helye díjfizetési kötelezettségnek nem lakott épület esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. Az ingatlanhasználó igényelheti a Szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 30 napot meghaladó mértékben nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy más részére az ingatlan egyéb hasznosítását. Az ingatlanhasználó köteles legalább háromhavonként legalább két közüzemi számlával igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát. Szüneteltetés esetén Szolgáltató kérheti az ingatlanhasználót részére átadott edényzetnek a szüneteltetés időtartamára történő visszaszolgáltatását. Ez esetben az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az edényzetek elszállításáról, illetve a szüneteltetés megszűnése, megszűntetése esetén annak 3 munkanapon belül történő visszaszállításáról. A szünetelés iránti kérelmeket a Szolgáltató bírálja el.

(12)[16]

(13) Az Önkormányzat azon ingatlanhasználókat, akik 2016. január 1. napjától, illetve azt követően felelnek meg azon feltételnek, hogy az ingatlanban hatósági nyilvántartás alapján kizárólag 65 életévet betöltött személyek élnek életvitelszerűen, az egy főre jutó nettó jövedelemtől függően az alábbi díjkedvezményben, díjmentességben részesíti:

a) A családi házas ingatlanok esetében azon ingatlanhasználók, ahol a hatósági nyilvántartás alapján kizárólag 65. évet betöltött személyek laknak, a következő díjkedvezményben részesülnek:

aa) amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem a 47.000,-Ft-ot nem haladja meg, úgy a mindenkori 60 literes hulladéktároló edényzet bruttó egyszeri ürítési díjának megfelelő összeg;

ab) amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem az 47.001,-Ft eléri, de nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot, úgy a mindenkori 60 literes hulladéktároló edényzet bruttó egyszeri ürítési díj 50%-ának megfelelő összeg;

ac) amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem a 80.001,-Ft-ot eléri, úgy kedvezmény nem biztosítható.

b) Az Önkormányzat Ifjúsági és Népjóléti Bizottsága jogosult kérelemre az előző pontokban meghatározott díjkedvezményt megállapítani azon ingatlanhasználók részére is, ahol

- a hatósági nyilvántartás alapján kizárólag 65 évet betöltött személyek és nappali képzésben iskolai/felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek/fiatal felnőttek, és/vagy

- kizárólag 65 évet betöltött személyek és egészségi állapotuk miatt keresőképtelenek, saját ellátásukról gondoskodni nem képes személyek laknak.

c.) A kedvezményre jogosító életkor elérését a kedvezményt igénybe venni kívánó személy igazolja.

(14)[17] Az Önkormányzat által biztosított díjkedvezményt, díjmentességet az Önkormányzat díjkompenzáció formájában biztosítja a Koordináló szervezet részére.

(15) Az Önkormányzat a díjkedvezményt, díjmentességet a jogosultság keletkezését követő naptári negyedévtől biztosítja. A díjkedvezmény, díjmentesség azon ingatlan esetében biztosítható, ahol az ingatlanhasználó a hatósági nyilvántartás adatai alapján életvitelszerűen lakik.

(16)[18]

8. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mártély Község Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 30/2011. (XI. 29.) ÖK.R. számú rendelet.

 

Balogh Jánosné       Dr. Korsós Ágnes
polgármester         címzetes főjegyző

 

Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2013. november 27.

 

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

 


[1]A rendelet szövegét az 1/2015 (I. 29.) önkormányzati rendelet, a 9/2016. (VI. 22) önkormányzati rendelet módosította.

[2]A rendelet szövegét a 27/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 14-től

[3]A rendelet szövegét az 1/2015 (I. 29.) önkormányzati rendelet, a 9/2016. (VI. 22) önkormányzati rendelet módosította.
[4]A rendelet szövegét a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[5]A rendelet szövegét a 18/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosította

[6]A rendelet szövegét a 18/2014. (XI. 26.), az 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet, a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[7]A rendelet szövegét a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendlet módosította.

[8]A rendelet szövegét az 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet módosította.

[9]A rendelet szövegét a 18/2014. (XI.26.), az 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet, a 14/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[10]A rendelet szövegét a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[11]A rendelet szövegét a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[12]A rendelet szövegét a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[13]Hatályon kívül helyezte 9/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelet
[14]Hatályon kívül helyezte 9/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelet

[15]A rendelet szövegét a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[16]Hatályon kívül helyezte 9/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelet

[17]A rendelet szövegét a 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosította.

[18]Hatályon kívül helyezte 9/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelet
  • Találatok: 95

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
  • +36 62 528-062
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
  • +36 62 228-038
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Széll Ádám r. őrmester

Telefonszám
+36/20-209-5336

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-12
Kedd: 13-16
Szerda: 8-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Kedd: 13-16
Szerda: 9-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12


A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.